Projektijuhtimine

 Eesmärk: teadvustada projektijuhtimise erinevaid etappe ning projektimeeskonna liikmete rolle ja vastutust, analüüsida võimalikke riske ja osata neid ennetada/maandada; planeerida iseenda tegevusi projekti- ja meeskonnajuhtimise protsessis tulemuslike eesmärkide saavutamiseks. 
 
Teemad:
 • Projekti olemuslik ja teoreetiline käsitlus. Kaasaegsed projektijuhtimise võimalused. Projekti elutsükkel, projektijuhtimise protsessid ja edutegurid.
 • Projekti määratlemise, planeerimise ja kavandamise etapid. Siht- ja sidusrühmade analüüs ja kaasamine.
 • Lähteülesande olemus ja selle koostamise põhimõtted. Probleemi definitsioon ja olemus.
 • Keskse probleemi määratlemine "probleemipuu" tehnikaga. Projekti eesmärgid vs. tegevused.
 • Eesmärkide seadmine tehnika "loogiline maatriks" meetodil. Eesmärkide priotiseerimine.
 • Projektiplaan ja selle ülesehitus. Tegevuste priotiseerimine.
 • Projekti ressursside planeerimise tasandid. Projekti ajakava koostamine, tegevuste määratlemine, ressursivajaduse hindamine/analüüs, eelarve koostamise põhimõtted.
 • Projekti teostamine ja hindamine.
 • Projekti erinevate etappide analüüsi meetodid ja riskianaüüs.
 • Riskianalüüsi olemus ja eesmärk: kvalitatiivne ja kvantitatiivne riskianalüüs
 • Riskianalüüsi tehnikad: „võrkanalüüs“, „riskide register“, „riskianalüüsi maatriks“ ja „SWIFT“
 • Projektimeeskonna moodustamine ja juhtimine. Meeskonna kujunemise etapid, rollid, delegeerimise tehnikad.
 • Tegevuse hindamise põhimõtted coachingu meetodil. Motivatsioon.
 • Virtuaalne meeskond ja virtuaalse meeskonna juhtimine.
Koolituse maht: 12 - 16 ak/t. Koolitaja: Kaire Valge
 
Käesolev teemakava on Jako Koolitus OÜ intellektuaalne omand. Seetõttu on ilma Jako Koolitus OÜ juhatuse liikme kirjaliku nõusolekuta keelatud teemakava mistahes osa mehhaaniliste või elektrooniliste vahenditega reprodutseerida, muul viisil paljundada ega teemakava kasutada võrdlevate pakkumiste võtmiseks.