TÄISKASVANUTE KOOLITAJA KOOLITUS (Tartu)

ÜLDINFO

Kuupäev

20.09.23 - 29.11.23

Hind

1580 € + KM

Asukoht

Tiigi 61b, Tartu


Meil on  heameel rõõm taaskord kutsuda Sind praktilisele koolitusele, mille raames saad teadlikumaks täiskasvanute koolitamise põhimõtetest ja eripäradest, leiad enda isikupärase stiili koolitajana, praktiseerid erinevaid nippe teadmiste ja oskuste edasiandmiseks oma õppijatele ning suurendad meie mentorite- coachide toel enesekindlust jätkata iseseisva koolitajajana. 

Mitmekesine koolitajate meeskond võimaldab Sul kogeda erinevaid lähenemisi ja saada osa koolitajatöö “köögipoolest”, sest oled lahkesti palutud ka meie koolitustele töövarjuks. Lisandväärtusena pakume Sulle soovi korral individuaalset nõustamist (mentori-coachi-superviisori poolt) kuni 2 ak.tunni ulatuses. 

Koolitusel lähtume Sinu vajadustest ja täiskasvanute koolitaja kutsestandardi tasemete 5 ja 6 nõuetest. Koolituse tulemusena valmib Sinu koolitaja e-portfoolio kavand, mille koostamine on osa meie kursuse kulgemisest, nii ei lähe sellega kiireks, kui soovid minna kutset taotlema. Loe täpsemalt kutsetaotlemise kohta http://www.andras.ee/et/node/1992  

Sihtgrupp: alustavad ja juba praktiseerivad koolitajad, kes soovivad enesekindlamalt jagada oma teadmisi, kogemusi ja inspiratsiooni uute täiskasvanud õppijatega ning vajavad teoreetilisi ja praktilisi lisateadmisi.  

Eesmärk: täiskasvanute koolitaja, tase 5 ja 6 kutsestandardite kompetentside arendamine ja täiustamine. Koolituse läbinu analüüsib end täiskasvanute koolitajana ning planeerib oma tegevusi õppeprotsessi ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel täiskasvanuõppe põhimõtteid järgides.   

Koolitusteemad:

 • sissejuhatus koolitusse: ootused ja eesmärgid. Koolitaja kompetentsid ja rollid.
 • Eneseanalüüsi meetodid.
 • Täiskasvanud õppija eripärad. Motiveeriva õpikeskkonna loomine.
 • Õppemeetodid. Erinevad aktiivõppemeetodid täiskasvanute koolitamisel.
 • Täienduskoolituse õppekava koostamine.
 • Õppeprotsessi ettevalmistus ja läbiviimine. Grupi arengufaasid ja koolitaja tegevused õppija arengu toetamisel.
 • Õppeprotsessi hindamine: reflektsiooni- ja tagasisidestamise võimalused. Kvaliteedijuhtimine ja kvaliteedinäitajad.
 •  Õppijate erivajadustega arvestamine: hariduslikud, psüühilised, füüsilised, sh. varjatud erivajadused.
 • Keerukad olukorrad koolitusel ja nendega toimetulek.
 • Minikoolituste läbiviimine.
 • Koolitaja eneseareng. Erinevad eneseregulatsiooni meetodid stressi ja läbipõlemise ennetamiseks. Õppivad kogukonnad, koostöövõrgustikud.
 • Kovisioon ja supervisioon koolitaja vaimse tervise toetamisel.
 • Portfoolia ja/või eneseanalüüsi esitamine.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • planeerib teadlikumalt oma enesearengut ennastjuhtiva õppijana;
 • koostab oma täiskasvanute õpetamise alase portfoolio projekti, arvestades kutsestandardit v. oma asutuse nõudeid;
 • valmistab ette täiskasvanud õppijate koolitusprotsessi analüüsides õppijate vajadusi;
 • valib sobivad aktiivõppe meetodid;
 • kirjeldab grupiprotsessside juhtimist täiskasvanute koolitusel;
 • analüüsib keerukate olukordadega toimetulekut koolitusel;
 • koostab täiskasvanute koolituse seadusest tulenevatele nõuetele vastava väljundipõhise õppekava oma planeeritava koolituse kohta. 

Õpitulemuste hindamise viis:

 • õpilane on osalenud vähemalt 80% õppetööst
 • esitanud praktilised tööd (sh. puudumiste kompenseerimine täiendava kodutööga

Hindamismeetodid ja kriteeriumid. Osaleja esitab vähemalt 6 kodutööd: 

 • kirjaliku enese lühitutvustuse ja õpimotivatsiooni esitamine õppekeskkonnas;
 • iga õppesessiooni järgselt enesereflektsiooni esitamine ühele põhikoolitajale; 
 • ühe aktiivõppemeetodi ettevalmistamine ja läbiviimine õppesessioonil;
 • õppija koostab oma planeeritava koolituse kohta väljundipõhise õppekava, mis vastab “Täiskasvanute koolituse seadusele” ja “Täiendkoolituse standardi” nõuetele; 
 • minitunni läbiviimine
 • etteantud vormil eneseanalüüsi esitamine.

Tunnistus ja tõend: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.


Koolitajad

 • Anu Vaagen
  Anu Vaagen

  Anu on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ja ta on 7. taseme täiskasvanute koolitaja. Koolitajana tegutsenud aastast 1997. Anu on pikaaegne rahvusvaheline õppearendusprojektide ning koolitusprogrammide väljatöötamise ja rakendamise kogemus. Oma töös toetub Anu kutsehariduses ja üldhariduses juhina töötamise tosina-aastasele kogemusele. Koolitajate koolitajana on Anu põhiteemad täiskasvanud õppija toetamine, õppijate motiveerimine, grupiprotsesside juhtimine, koolitaja professionaalse arengu toetamine, refleksioon, õppekava ja õppeprotsess, tähenduslik õppimine.

  Anu on koolitanud õpetajaid, koolitajaid, praktikajuhendajaid, töötuid ja ettevõtjaid. Anu väärtustab õppimiskesksust ja ühesõppimist, mida soodustavad erinevad aktiivõppemeetodid tähendusliku õppimise (significant learning) kontekstis.

  Kui midagi on 21. sajandil olulist, siis on see õppimine. Jätka õppimist! See viib eduni. /L.Dee Fink/

 • Kaire Valge
  Kaire Valge

  Kaire on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ja ta on 6. taseme täiskasvanute koolitaja. Alates 2014 omab ta Rahvusvahelise Coachingu Föderatsiooni The International Coach Federation poolt väljastatud ICF Lahenduskeskne coachingu sertifikaat: Professional coach.
  Kaire on tänaseks enam kui 15 aastat tegelenud ettevõtlus konsultatsioonidega ja aidanud eraisikutel, ettevõtetel ja riigiasutustel taodelda oma ideede elluviimiseks toetuseid Euroopa Liidu fondidest, kirjutades äriplaane, koostades projekte ning luus arenguvisoonist lähtuvaid strateegiaid ja tegevuskavasid.
  Koolitajana on Kaire aktiivne olnud üle 10 aasta jagades inspiratsiooni ja teadmiseid äriplaanide koostamise, strateegilise mõtlemise, projektijuhtimise, eesmärkide seadmise, õpioskuste, meeskonnatöö, motivatsiooni ja erinevate enesearengu teemade valdkonnas nii Eestis kui ka välismaal.

 • Kaire Viil
  Kaire Viil

  Kaire töötab täiskasvanute koolitajana 1998. aastast. Ta on 7. taseme täiskasvanute koolitaja. Kaire on lõpetanud Tartu Ülikooli ja tal on humanitaarainete õpetaja kutse. Ta õpib EBSis juhtimiscoachingut ehk inimeste arengu toetamist mõjusate küsimuste esitamisega. Kaire töötab TalTechi Virumaa kolledžis humanitaarainete töörühma juhina ning lektorina. Ta juhendab igal aastal täiskasvanute keelekursusi ning andragoogikakoolitusi. Kaire on Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti saadik. Ta valiti 2018. a aasta koolitajaks. Tema andragoogikakoolituste põhiteemad on motivatsiooni hoidmine elukestvas õppes; ennastjuhtiv õppija; õpistiilid ja intelligentsuse liigid; õpibarjäärid ja -takistused; mentorlus ja tõhus tagasisidestamine, täiskasvanutele sobivad õppemeetodid ning digiõpe. Kaire on kõige rohkem koolitanud praktikajuhendajaid ja täiskasvanute keeleõpetajaid. Tema enda elukestva õppija moto on see, et kes teisi õpetab, ei tohi kunagi ise õppimist lõpetada.

 • Marju Koor
  Marju Koor

  Marju on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ja töötanud aastast 2005 psühholoogi ja koolitajana. Hilisemalt omandanud ka suhtlemis- ja motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni ning DiSC sertifitseeritud nõustaja õigused. Aastast 2014 on Marju 6. taseme täiskasvanute koolitaja.
  Marju peamised koolitusteemad on: suhtlemis- ja motivatsioonitreeningud, inimestevaheliste suhete parandamine erinevates (töö)keskkondades; stressi- ja läbipõlemise ennetamine/toimetulek, vaimse tervise toetamine. Marju on töötanud Eesti Maaülikoolis üliõpilasnõustajana, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas psühholoogia-, suhtlemis- ja stressijuhtimisteemade õppjõuna. Käesolevalt viib läbi koolitusi tervishoiutöötajatele Tartu Ülikooli Kliinikumi Koolituskeskuses ning sisekoolitusi haridusasutustes ja teistes avaliku ja erasektori organisatsioonides. “Hindan kõrgelt kogemuspõhist õpet: leiad minu koolitustelt palju juhtumianalüüse, arutelusid ja praktilisi näiteid, mille põhjal saad uus teadmisi ja oskusi praktikas kohe rakendada.”
  “Ära mine rada mööda, vaid mine sealt, kus seda pole ja loo oma rada”

Registreeru sündmusele

Available Kohti: 4
The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Karolina Kamenik

Koolitusjuht

Karolina Kamenik
+372 521 5046
koolitused@jako.ee
KOOLITUSE ÜLDKORRALDUS
 
 • Tasumine: koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
 • Koolitusest loobumisel vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust palume sellest kirjalikult teatada koolitused@jako.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve. 
 • Koolitusest loobumisel 1 – 6 tööpäeva enne koolitust, kuulub tasumisele 50% arvest. 
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses. 
 • Tutvu lähemalt õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi alustega. 
Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Sisekoolituse Tellimine