Täiskasvanute koolitaja koolitus

ÜLDINFO

Kuupäev

18.02.22 - 29.04.22

Hind

1550 € + KM

Asukoht

Zoom + Odra 16, Tallinn

Meil on rõõm taaskord kutsuda Sind praktilisele koolitusele, mille raames saad teadlikumaks täiskasvanute koolitamise põhimõtetest ja eripäradest, leiad enda isikupärase stiili koolitajana, praktiseerid erinevaid nippe teadmiste ja oskuste edasiandmiseks oma õppijatele ning suurendad meie mentorite toel enesekindlust jätkata iseseisva koolitajana.

Mitmekesine koolitajate meeskond võimaldab Sul kogeda erinevaid lähenemisi ja saada osa koolitajatöö „köögipoolest“, sest oled lahkesti palutud ka meie koolitustele töövarjuks. Lisandväärtusena pakume Sulle soovi korral individuaalset nõustamist (konsultatsioon, motiveeriv intervjueerimine, mentorlus v. coaching) kuni 3 ak.tunni ulatuses.

Koolitusel lähtume Sinu vajadustest ja täiskasvanute koolitaja kutsestandardi taseme 5 ja 6 nõuetest. Koolituse tulemusena valmib Sinu koolitaja e-portfoolio kavand, mille koostamine on osa meie kursuse kulgemisest, nii ei lähe sellega kiireks, kui soovid minna kutset taotlema. Loe täpsemalt kutsetaotlemise kohta: SIIT (viide: http://www.andras.ee/et/node/1992)

Sihtgrupp:

Alustavad ja juba praktiseerivad koolitajad, kes soovivad enesekindlamalt jagada oma teadmisi, kogemusi ja inspiratsiooni uute täiskasvanud õppijatega ning vajavad teoreetilisi ja praktilisi lisateadmisi.

Eesmärk: täiskasvanute koolitaja, tase 5 ja 6 kutsestandardite kompetentside arendamine ja täiustamine. Koolituse läbinu analüüsib end täiskasvanute koolitajana ning planeerib oma tegevusi õppeprotsessi ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel täiskasvanuõppe põhimõtteid järgides.

Koolitusteemad:
1. päev | Sissejuhatus koolitusse: ootused ja eesmärgid. Koolitaja kompetentsid.
2. päev | Koolitaja rollid ja kompetentsid. Eneseanalüüsi meetodid.
3. päev | Täiskasvanud õppija eripärad. Motiveeriva õpikeskkonna loomine.
4. päev | Õppemeetodid. Erinevad aktiivõppemeetodid täiskasvanute koolitamisel.
5. päev | Täienduskoolituse õppekava koostamine.
6. päev | Õppeprotsessi ettevalmistus ja läbiviimine. Grupi arengufaasid ja koolitaja tegevused õppija arengu toetamisel.
7. päev | Õppeprotsessi hindamine: reflektsiooni- ja tagasisidestamise võimalused. Kvaliteedijuhtimine ja kvaliteedinäitajad.
8. päev | Õppijate erivajadustega arvestamine: hariduslikud, psüühilised, füüsilised, sh. varjatud erivajadused.
9. päev | Minikoolituste läbiviimine.
10. päev | Koolitaja eneseareng. Erinevad eneseregulatsiooni meetodid stressi ja läbipõlemise ennetamiseks. Õppivad kogukonnad, koostöövõrgustikud.
11. päev | Portfoolio ja/või eneseanalüüsi kaitsmine.

Koolituse tulemusena:

 • planeerid teadlikult oma enesearengut ennastjuhtiva õppijana;
 • koostad oma täiskasvanute õpetamise alase portfoolio projekti, arvestades kutsestandardi v. oma asutuse nõudeid;
 • valmistad ette täiskasvanud õppijate koolitusprotsessi analüüsides õppijate vajadusi,
  valides sobivad aktiivõppe meetodid;
 • kirjeldab grupiprotsesside juhtimist täiskasvanute koolitusel;
 • analüüsib keerukate olukordadega toimetulekut koolitusel;
 • koostad täiskasvanute koolituse seadusest tulenevatele nõuetele vajadustele vastava väljundipõhise õppekava;

Õpiväljundite hindamine toimub peamiselt enesehindamise vormis ja lähtub õppija jaoks olulistest õpieesmärkidest. Kasutame kutse taotlemise vormi või muud vormi õppija valikul. Tunnistus ja tõend: õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud 80% auditoorsetest tundidest ja täitnud hindamisülesanded. Hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.


Koolitajad

 • Anu Vaagen
  Anu Vaagen

  Anu on lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ja ta on 7. taseme täiskasvanute koolitaja. Koolitajana tegutsenud aastast 1997. Anu on pikaaegne rahvusvaheline õppearendusprojektide ning koolitusprogrammide väljatöötamise ja rakendamise kogemus. Oma töös toetub Anu kutsehariduses ja üldhariduses juhina töötamise tosina-aastasele kogemusele. Koolitajate koolitajana on Anu põhiteemad täiskasvanud õppija toetamine, õppijate motiveerimine, grupiprotsesside juhtimine, koolitaja professionaalse arengu toetamine, refleksioon, õppekava ja õppeprotsess, tähenduslik õppimine.

  Anu on koolitanud õpetajaid, koolitajaid, praktikajuhendajaid, töötuid ja ettevõtjaid. Anu väärtustab õppimiskesksust ja ühesõppimist, mida soodustavad erinevad aktiivõppemeetodid tähendusliku õppimise (significant learning) kontekstis.

  Kui midagi on 21. sajandil olulist, siis on see õppimine. Jätka õppimist! See viib eduni. /L.Dee Fink/

 • Kaire Viil
  Kaire Viil

  Kaire töötab täiskasvanute koolitajana 1998. aastast. Ta on 7. taseme täiskasvanute koolitaja. Kaire on lõpetanud Tartu Ülikooli ja tal on humanitaarainete õpetaja kutse. Ta õpib EBSis juhtimiscoachingut ehk inimeste arengu toetamist mõjusate küsimuste esitamisega. Kaire töötab TalTechi Virumaa kolledžis humanitaarainete töörühma juhina ning lektorina. Ta juhendab igal aastal täiskasvanute keelekursusi ning andragoogikakoolitusi. Kaire on Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti saadik. Ta valiti 2018. a aasta koolitajaks. Tema andragoogikakoolituste põhiteemad on motivatsiooni hoidmine elukestvas õppes; ennastjuhtiv õppija; õpistiilid ja intelligentsuse liigid; õpibarjäärid ja -takistused; mentorlus ja tõhus tagasisidestamine, täiskasvanutele sobivad õppemeetodid ning digiõpe. Kaire on kõige rohkem koolitanud praktikajuhendajaid ja täiskasvanute keeleõpetajaid. Tema enda elukestva õppija moto on see, et kes teisi õpetab, ei tohi kunagi ise õppimist lõpetada.

 • Marju Koor
  Marju Koor

  Marju on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ja töötanud aastast 2005 psühholoogi ja koolitajana. Hilisemalt omandanud ka suhtlemis- ja motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni ning DiSC sertifitseeritud nõustaja õigused. Aastast 2014 on Marju 6. taseme täiskasvanute koolitaja.
  Marju peamised koolitusteemad on: suhtlemis- ja motivatsioonitreeningud, inimestevaheliste suhete parandamine erinevates (töö)keskkondades; stressi- ja läbipõlemise ennetamine/toimetulek, vaimse tervise toetamine. Marju on töötanud Eesti Maaülikoolis üliõpilasnõustajana, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas psühholoogia-, suhtlemis- ja stressijuhtimisteemade õppjõuna. Käesolevalt viib läbi koolitusi tervishoiutöötajatele Tartu Ülikooli Kliinikumi Koolituskeskuses ning sisekoolitusi haridusasutustes ja teistes avaliku ja erasektori organisatsioonides. “Hindan kõrgelt kogemuspõhist õpet: leiad minu koolitustelt palju juhtumianalüüse, arutelusid ja praktilisi näiteid, mille põhjal saad uus teadmisi ja oskusi praktikas kohe rakendada.”
  “Ära mine rada mööda, vaid mine sealt, kus seda pole ja loo oma rada”

Karolina Kamenik

Koolitusjuht

Karolina Kamenik
+372 521 5046
koolitused@jako.ee

Koolituse üldkorraldus

Tasumine: koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.

Koolitusest loobumine:

 • palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust aadressil koolitused@jako.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
 • Kui teatate mitteosalemisest 1 – 6 tööpäeva enne koolitust, kuulub tasumisele 50% arvest.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Osalemise tingimused:

 

Tutvu lähemalt õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi alustega.

Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Vaata lähemalt koolituskaardi infot SIIT 

See veebisait kasutab küpsiseid ja küsib teie sirvimiskogemuse parandamiseks teie isikuandmeid.