Erinevate isiksuse ja inimtüüpidega toimetulek

ÜLDINFO

Kuupäev

17.10.2024

Asukoht

L.Puusepa 2, Tartu

Täpsem info ja registreerumine:

Me kõik oleme erinevad inimesed nii oma isiksuselt kui käitumiselt. Ühe osa iseenda olemusest saame kaasa vanematelt, teine kujuneb elu jooksul läbi erinevate suhete, rõõmude, murede ja keskkonnamõjutuste. Ideaalis peaksid erinevad inimesed töökeskkonda rikastama, andes parima osa iseendast, et töösuhted ja -tulemused õnnestuksid. Reaalsuses võime aga tööl sageli kokku puutuda inimestega, kelle isikupära, põhimõtted, hoiakud ja uskumused on sedavõrd kaljukindlad, et see hakkab mõjutama edasist koostööd ja meie vaimset tervist. Selleks, et paremini mõista iseenda ja teiste isiksusest tulenevaid eripärasid ning osata ennast säästvalt selle kõigega hakkama saada, aitame Sul koolitusel leida kergesti kasutatavaid lahendusi kolleegidega toimetulekuks. 

Sihtgrupp: inimesed, kes soovivad mõista erinevate isiksuste ja inimtüüpidega käitumise eripärasid ning õppida kasutama psühholoogilisi tehnikaid paremaks toimetulekuks tööl.

Eesmärk: analüüsida iseenda ja kolleegide isiksuse eripärasid ja nende vastasmõjusid töökeskkonnas; paremini ära tunda erinevate käitumistiilide tunnuseid ja ohumärke ning praktiseerida suhtlemise, motiveerimise ja konfliktide ennetamise/lahendamise tehnikaid lähtuvalt kolleegi isiksuse- ja käitumistüübist. 

Koolitusteemad:

 • Sinu isiksuse “geneetiline kood” e. millised isiksuseomadused ja mil määral Sind täna mõjutavad (Suure Viisiku järgi). 
 • Avatus, meelekindlus, ekstravertsus, sotsiaalsus ja neurootilisus: kuidas need avalduvad Sinu mõtte, tunde ja käitumismustrites ning millised on lühi- ja pikaajalised tagajärjed töösuhtes. Kas ja kuivõrd on võimalik seda kontrollida e. teadlikud valikud käitumise muutmisel. 
 • Ambitsioonikad ja kontrollivad inimesed Sinu ümber e. kuidas neid paremini mõista ja toime tulla. Lihtsamad suhtlemis- ja enesekehtestamistehnikad. 
 • Rahulolematud ja agressiivsed inimesed Sinu ümber e. kuidas ennast hoida ja käituda kolleegidega, kes keskenduvad negatiivsele või teevad oma väljaütlemistega teistele haiget. 
 • Meeldivad, kuid manipuleerivad kolleegid e. kuidas ära tunda nartsissistliku kalduvusega inimest: peamised käitumis- ja suhtlemisviisid, peamised hirmud. Enesehinnangu ja -kindluse suurendamine manipulaatoritega koos töötades. 
 • Erinevad käitumistüübid (domineerija, sotsiaalne, stabiilne, analüütiline), nende peamised omadused, hirmud, eesmärgid ja vajadused, millega töökeskkonnas arvestada.  
 • Domineerijaga suhtlemine e. kuidas läbi ratsionaliseerimise, argumenteerimise ja konkreetsuse saavutada nendega hea koostöö. 
 • Sotsiaalse inimese peamised stressorid tööl ja kuidas neid samm-sammult vähendada, et kõigi vaimne tervis säiliks.
 • Tasakaalu säilitamise võimalused stabiilse käitumistüübi esindajale, kui organisatsioonis toimuvad muutused e. kuidas aidata neil kiiremini kohaneda pinge- või muutuvates oludes.
 • Analüütilise ja ratsionaalse inimese toimetulek iseenda tunnetega ebamäärastes või konfliktolukordades e. kuidas saavutada parem enesekontroll.
 • Juhtumipõhised suhtlemis- ja motivatsioonialased soovitused erinevate isiksuse- ja käitumistüüpidega paremaks toimetulekuks ja vaimse tervise hoidamiseks. 

Koolituse tulemusena:

 • mõistad ja mõtestad paremini isiksuseomaduste mõju iseenda käitumisele tööl; 
 • analüüsid iseenda arenguvõimalusi koostööd parendavate käitumismuutuste algatamiseks;
 • praktiseerid lihtsamaid suhtlemis-, küsimis- ja motiveerimistehnikaid erinevate inimestega toimetulekuks tava- ja keerukates olukordades;
 • tunned ära Sinu vaimset tervist ja tööalast toimetulekut mõjutavad isiksuse- ja käitumistüübid;
 • planeerid täiendavaid sekkumistehnikaid agressiivsete, nartsisisstlike ja domineerivate inimestega toimetulekuks.

Meetodid: erinevad tõenduspõhised psühholoogilised aktiivõppe meetodid, mida koolitaja on viimase 20 a. jooksul oma klienditöös rakendanud. Seega saad koolituselt kaasa garantii, et Sulle sobiva tehnika järjepidev kasutamine aitab Sul ennast paremini hoida ja saavutada keerukate isiksustega koostöös paremaid tulemusi. 

Psühholoog ja koolitaja
Suhtlemis- ja motivatsioonitreener DiSC sertifitseeritud kasutaja

Marju Koor

Olen töötanud 20a. psühholoogi ja koolitajana nii era- kui avalikus sektoris. Selle aja jooksul on minu klientideks ja koostööpartneriteks olnud väga erineva valdkonna spetsialistid ja juhid, kes soovivad arendada iseendas ja meeskonnas oskusi, mis tagaksid parema koostöö ja tulemuslikkuse töös.

Viimastel aastatel pöördub minu poole järjest rohkem organisatsioone, kes soovivad oma töötajate vaimset tervist hoida või õppida paremini toime tulema sisepingete/konfliktidega. Seetõttu olen täna mõne organisatsiooni sisepsühholoog ja tegelen sageli juhtumipõhiste olukordade lahendamisega, et suurendada inimeste stressitaluvust konfliktolukordades. Õppejõuna olen panustanud tervishoiuvaldkonna spetsialistide sotsiaalsete oskuste ja vaimse tervise arengusse. Samuti toetanud koolitajana erinevaid meeskondi enese-, kriisi- ja konfliktijuhtimise ning suhtlemisoskuste teemadel. Elukestva õppijana olen läbinud suhtlemis- ja motivatsioonitreenerite väljaõppe; saanud DiSC sertifitseeritud kasutaja õigused ning omandanud täiskasvanud koolitaja 6. kutsetaseme (al. 2014 a.). Käesolevalt jätkan õpinguid psühhosotsiaalse valdkonna superviisor- coachi kvalifikatsiooni saamiseks.

Koolitajana usun, et kõige paremini õpime me läbi kogemuse ja praktika. Seetõttu püüan oma koolitustel erinevate aktiivõppe meetoditega kaasata õppijaid tegevustesse, mis aitavad osalejatel leida ja enesekindlamalt praktiseerida uusi oskusi nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil. Tõenduspõhiste meetoditena kasutan kõige sagedamini DiSC mudelit, MI (motiveeriva intervjueerimise), KKT (kognitiiv-käitumisteraapia), suhtlemistreeningu ja supervsiooni/coachingu tehnikaid.

Psühholoogilise nõustamise broneerimine

Sisekoolituse Tellimine