Õppekorralduse alused

Üldsätted

 • Jako Koolitus OÜ (registrikood 12067021) lähtub täiendkoolituse korraldamisel “Täiskasvanute koolituse seadusest” ja “Täienduskoolituse standardist”
 • Täiendkoolitust korraldatakse majandustegevusteate nr 233163  registreeritud õppekavarühmades.
 • Koolitused toimuvad aadressil Tiigi 61b, Tartu või koolituse tellija ruumides.
 • Koolituste õppekavad ja toimumisajad avaldatakse jako.ee kodulehel või sisekoolituste puhul viiakse koolitus läbi ettevõtte ja õppijate vajadustest lähtuva õppekava alusel.
 • Õpingute alusdokument on õppekava, kus määratletakse:
  • õppekava nimetus
  • õppekavarühm
  • õpiväljundid
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
  • õppe kogumaht, sh. auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
  • õppe sisu
  • õppekeskkonna kirjeldus
  • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
 • Õppekava mahu arvestamise aluseks on akadeemiline tund (e. 45 minutit)
 • Õppekeel on eesti keel. 

Vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise kord

 • Koolitusel osalemiseks tuleb  jako.ee kodulehel olevas koolituskalendris soovitud koolituse juures end registreerida.  Registreerumisel tuleb täita kõik kohustuslikud väljad ning vajutada nuppu “Registreerin”
 • Registreerida saab ka e-posti: koolitused@jako.ee, tel. +372 521 5046 teel või e-töötukassa (Jako Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner) kaudu.
 • Koolitusele registreerumiseks on vajalik õppija ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, koolituse nimetus ja alguse kuupäev, maksja kontaktandmed (e-post, telefoninumber, aadress, juriidilise isiku puhul lisaks nimetusele ka registrikood).
 • Registreerumisel on vajalik lisada õppija isikukood, kuna lähtuvalt täienduskoolitus standardist (§ 3 lõige 3) on õpingute lõpetamisel väljastatavale tunnistusele ja/või tõendile vajalik lisada osaleja isikukood. Kui õppija soovib osaleda koolitusel läbi Eesti Töötukassa koolituskaardi, on vajalik isikukood lisada ka registreerimisteate edastamiseks Eesti Töötukassale. 
 • Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
 • Registreerunud osalejatele saadetakse kinnitus e-posti aadressile, mille koolitusel osaleda soovija registreerimisel esitas.
 • Hiljemalt 3 päeva enne koolituse algust saadab koolitusjuht osalejatele korraldusliku info (tunniplaan, toimumiskoha aadress, päevakava, juurdepääsu ja parkimisinfo jne.)
 • Koolitusgrupp avatakse, kui registreerunud on vähemalt 5 inimest. Koolitusgrupi mittetäitumisel on OÜ-l Jako Koolitus õigus koolitus ära jätta või edasi lükata registreerunute piirarvu täitumiseni.
 • Koolituse ärajätmisest teavitatakse registreerunuid e-posti teel vähemalt 7 kalendripäeva enne koolituse planeeritud algust.
 • Kui koolituse edasilükkamisel uus koolitusaeg osaleja(te)le ei sobi, tagastatakse koolitustasu täies ulatuses, kui ettemaksuarve on tasutud.
 • Koolitusele registreerunul on võimalik registreerumine tühistada e-posti teel: info@jako.ee hiljemalt 7 kalendripäeva enne koolituse algust. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolitustasust.
 • Kui klient loobub (v. tühistab) sisekoolitusest (mis on varasemalt e-maili teel kinnitatud) vähemalt 10 kalendripäeva enne koolituse algust, tuleb tal tasuda leppetrahvi 30% koolituse maksumusest hiljemalt planeeritud koolituse alguskuupäevaks.
 • Sisekoolituse puhul on kliendil õigus kokku leppida Jako Koolitus OÜ-ga uus võimalik koolituse kuupäev.
 • Kui osaleja ei ilmu koolitusele ega teata mitteilmumisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, ei kuulu koolitustasu tagastamisele. Väljastatud arve puhul kuulub see tasumisele.
 • Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.
 • Koolitusel osalejatele saadetakse arve, mis tuleb tasuda enne koolituse algust, kui ei ole kokku lepitud teisiti.  Üle 80t. kestvate koolituste puhul on võimalik tasuda ka osadena, mille kohta koostatakse eraldi maksegraafik. Jako Koolitus OÜ on käibemaksukohustlane.
 • Koolitustasu sisaldab koolituse ettevalmistamist ja läbiviimist, koolitusmaterjale, tunnistust või tõendit. 
 • Kui koolituse lõpukuupäevaks pole kogu arve tasutud, on OÜ-l Jako Koolitus jätta väljastamata tõend/tunnistus.
 • Kui koolituse eest tasub Eesti Töötukassa, toimub arveldamine vastavalt Töötukassa koostööpõhimõtetele.
 • Koolitusel osalejaid õppetasust ei vabastata. Kui osalejal tekib erikorraline olukord (nt. tervislikud, perekondlikud põhjused, kriisiolukorrad) tuleb sellest viivitamatult teatada koolitusasutust, et leida koos mõlemaid osapooli rahuldava lahendus. 
 • Koolitusest osavõttu kinnitab õppija koolituspäeva lõpul oma allkirjaga.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

 • Koolitusele registreerumiseks ja koolituse läbimisel tunnistuse väljastamiseks kogutakse õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, isikukood, kodune aadress, e-posti aadress ja telefoninumber. Isikukood on tulenevalt  täienduskoolitus standardist (§ 3 lõige 3) vajalik tunnistuse või tõendi väljastamiseks.
 • Isikuandmeid töödeldakse Isikuandmete kaitse seaduse § 14 alusel. Klientide isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ning isikuandmete kasutamine muudel kui kliendi valitud koolitusega seotud eesmärkidel on lubatud üksnes kliendi kirjalikul nõusolekul.

Õppe lõpetamise tingimused

 • Täiendusõppekursuse lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas. Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

Koolituse lõpus väljastatavad tõendid ja tunnistused

Igale täiendusõppekursusel osalenule väljastatakse tõend või tunnistus kuhu märgitakse järgmised andmed:

 • täiendusõppekursusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number;
 • koolitajate nimed.

Vaidluste lahendamine

 • Vaidlused lepingupoolte vahel lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel.
 • Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

Psühholoogilise nõustamise broneerimine