TUGIISIKU KOOLITUS (Tartu)

ÜLDINFO

Hind

1885 € + KM

Asukoht

Tiigi 61b, Tartu
Jagan
Email

Sihtgrupp: tugiisiku tööst huvitatud inimesed, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi alustamaks tööd abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse, toimetulekuraskustes isiku, rahvusvahelise kaitse saaja, väärkoheldud või sõltuvushäirega isikuga. 

Eesmärk: koolituse läbinu mõistab tugiisiku teenuse olemust ja eetilisi lähtekohti; arendab ja toetab kliendi tegevusvõimet tema vajadustest, valmidusest ja heaolust lähtuvalt ning juhendab klienti  igapäevaelu toimingutes.    

Koolitusteemad:

 • tugiisiku töö alused. Tugiisiku  koht sotsiaalhoolekandes, pädevus ja vastutus.
 • Tugiisiku isiksuseomadused, väärtused ja põhimõtted.
 • Seadusandlus, õigused ja kohustused tugiisiku töös. 
 • Eetilised aspektid tugiisiku töös ja isikuandmete kaitse.
 • Teenuste osutamine tugiisiku töös. Levinumad teenused.
 • Erivajaduse ja puuete liigid, enamlevinud diagnoosid.
 • Riiklikud teenused/toetused ja nende taotlemine.
 • Arengupsühholoogia alused: elukaare etapid (lapsepõlvest vanaduseni)
 • Levinumad psühholoogilised probleemid inimese elu erinevatel perioodidel.
 • Erivajadusega inimesega suhtlemine eriolukordades.
 • Probleemse käitumise põhjused, tagajärjed ja prognoosid.
 • Reageerimine käitumisprobleemidele. 
 • Teenuste osutamise etapid.
 • Suhtlemispsühholoogia põhimõtted tugiisiku töös (kontakti loomine, aktiivne kuulamine jne.)
 • Individuaalne töö, meeskonnatöö, võrgustikutöö.
 • Perevägivalla ja väärkohtlemise olemus, liigid: äratundmine, sekkumine. Agressiivse käitumise tüübid.
 • Tugiisiku töö väärkoheldud inimestega.
 • Konfliktipsühholoogia: olemus, liigid, sekkumised.
 • Koostöö keeruka kliendiga.
 • Esmaabiandja väljaõpe.
 • Praktika.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab tugiisiku teenuse olemust ja eetilisi lähtekohti; 
 • arendab kliendi sotsiaalseid oskuseid;
 • toetab kliendi tegevusvõimet, et see säiliks ja areneks;  
 • juhendab klienti igapäevaelu toimingutes;
 • toetab klienti võimetekohasel panustamisel ühiskonda, sh asjaajamise korraldamisel ja võrgustiku  loomisel;
 • toetab abivajadusega last, toimetulekuraskustes isikut/peret, väärkoheldud inimest ja sõltuvushäirega isikut; 
 • osutab vajadusel esmaabi.

Õpitulemuste hindamise viis:

 • õpilane on osalenud vähemalt 80% õppetööst
 • esitanud praktilised tööd (sh. puudumiste kompenseerimine täiendava kodutööga

Hindamismeetodid ja kriteeriumid. 

 • Hindamismeetod 1: kirjaliku juhtumianalüüsi koostamine ja esitamine. 
 • Hindamiskriteerium 1: õpilane lahendab koolitaja poolt etteantud juhiste põhjal juhtumi (iseseisev töö) ning kaitseb seda kaasõpilaste ees. 
 • Hindamismeetod 2: praktilised situatsioonülesanded. 
 • Hindamiskriteerium 2: juhendaja poolt etteantud situatsioonide lahendamine.  
 • Hindamismeetod 3: erinevad esmaabi ülesanded. 
 • Hindamiskriteerium 3: esmaabi testi sooritamine positiivsele tulemusele.  

Tunnistus ja tõend: Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta. Esmaabi mooduli eduka läbimise korral väljastatakse osalejale esmaabi-alaseid baasteadmisi kinnitav tunnistus, kas eraldi dokumendina või kantakse informatsioon esmaabimooduli läbimise kohta tugiisiku koolituse tunnistusele.


Koolitajad

 • Irina Soldatova
  Irina Soldatova
 • Jekaterina Smirnova
  Jekaterina Smirnova
 • Marju Koor
  Marju Koor

  Marju on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ja töötanud aastast 2005 psühholoogi ja koolitajana. Hilisemalt omandanud ka suhtlemis- ja motivatsioonitreeneri kvalifikatsiooni ning DiSC sertifitseeritud nõustaja õigused. Aastast 2014 on Marju 6. taseme täiskasvanute koolitaja.
  Marju peamised koolitusteemad on: suhtlemis- ja motivatsioonitreeningud, inimestevaheliste suhete parandamine erinevates (töö)keskkondades; stressi- ja läbipõlemise ennetamine/toimetulek, vaimse tervise toetamine. Marju on töötanud Eesti Maaülikoolis üliõpilasnõustajana, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas psühholoogia-, suhtlemis- ja stressijuhtimisteemade õppjõuna. Käesolevalt viib läbi koolitusi tervishoiutöötajatele Tartu Ülikooli Kliinikumi Koolituskeskuses ning sisekoolitusi haridusasutustes ja teistes avaliku ja erasektori organisatsioonides. “Hindan kõrgelt kogemuspõhist õpet: leiad minu koolitustelt palju juhtumianalüüse, arutelusid ja praktilisi näiteid, mille põhjal saad uus teadmisi ja oskusi praktikas kohe rakendada.”
  “Ära mine rada mööda, vaid mine sealt, kus seda pole ja loo oma rada”

Registreeru sündmusele

Saadaval Kohti: 5
The ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Karolina Kamenik

Koolitusjuht

Karolina Kamenik
+372 521 5046
koolitused@jako.ee

Koolituse üldkorraldus

Tasumine: koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.

Koolitusest loobumine:

 • palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust aadressil koolitused@jako.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
 • Kui teatate mitteosalemisest 1 – 6 tööpäeva enne koolitust, kuulub tasumisele 50% arvest.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Osalemise tingimused:

 

Tutvu lähemalt õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi alustega.

Jako Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Vaata lähemalt koolituskaardi infot SIIT 

See veebisait kasutab küpsiseid ja küsib teie sirvimiskogemuse parandamiseks teie isikuandmeid.

Sisekoolituse Tellimine